DOKUMEN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

SENARAI ARTIKEL PILIHAN UNTUK DIRUJUK
1
Artikel Penyelidik UPM

ENUMERATOR
2
GARIS PANDUAN PENGAMBILAN ENUMERATOR UPM
3
BORANG PERMOHONAN ENUMERATOR
4
BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN ENUMERATOR
5
TEMPLAT SURAT TAWARAN ENUMERATOR
6
BORANG TUNTUTAN BAYARAN KHIDMAT ENUMERATOR
7
CARTA ALIR PROSES PENGAMBILAN ENUMERATOR
8
LAPORAN SUKUAN PENGAMBILAN ENUMERATOR
9
TEMPLAT LAPORAN PENGAMBILAN ENUMERATOR

PERJANJIAN PENYELIDIKAN
10
CARTA ALIR DAN PROSES PERINCIAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN
11
APA ITU NDA?
12
CONTOH CARIAN SSM (MAKLUMAT KORPORAT)
13
PERBEZAAN PENYELIDIKAN KONTRAK DAN PERUNDINGAN (KONSULTASI)
14
BORANG PERMOHONAN NDA
15
BORANG PERMOHONAN MOA / LOA PENYELIDIKAN
16
BORANG PERMOHONAN DOKUMEN LAIN-LAIN PENYELIDIKAN
17
HEBAHAN INFO BERKAITAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN DI ANTARA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) DAN PIHAK KETIGA
18
SLIDE TAKLIMAT PERJANJIAN PENYELIDIKAN 2021

GERAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (GERAN PUTRA)
19
GARIS PANDUAN GERAN PUTRA
20
KERTAS KONSEP PERMOHONAN GERAN PUTRA BERKUMPULAN GP-IPB
21
BORANG PERMOHONAN GERAN PUTRA
22
BORANG PERMOHONAN: INISIATIF PUTRA BERKUMPULAN-IPB
23
FORMAT CV
24
SENARAI SEMAK PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
25
RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
26
GANTT CHART PROSES GERAN PUTRA
27
BORANG PERMOHONAN GERAN PUTRA - ISU SEMASA UPM
28
TADBIR URUS GERAN PUTRA - ISU SEMASA UPM
29
BORANG PERMOHONAN GERAN PADANAN (MATCHING GRANT)
30
NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) BAGI AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN PERINGKAT UNIVERSITI

GERAN PUTRA : LAPORAN KEMAJUAN PROJEK (LKP)
31
BR09 - LAPORAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN
32
BR10 - BORANG LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN

SEMINAR / KONFERENSI / BENGKEL / PERJALANAN LUAR NEGARA
33
GARIS PANDUAN PERMOHONAN SKBL

GARIS PANDUAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)
34
GARIS PANDUAN FRGS 2022
35
GARIS PANDUAN PRGS 2022
36
GARIS PANDUAN FRGS 2021
37
GARIS PANDUAN PRGS 2021
38
GARIS PANDUAN TRGS 2020
39
GARIS PANDUAN LRGS 2020
40
SESI TAKLIMAT PERMOHONAN GERAN KPM TAHUN 2020
41
SIMPLIFIED PATENT SEARCH REPORT (MYGRANTS)
42
PENERANGAN MODUL PROFIL PENYELIDIK, PERMOHONAN & PENILAIAN DALAMAN

SENARAI PERALATAN
43
SENARAI PERALATAN INSTITUT PERTANIAN TROPIKA (ITA)
44
SENARAI PERALATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL (IPPH)
45
SENARAI PERALATAN INSTITUT BIOSAINS (IBS)
46
SENARAI PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI MAJU (ITMA)

KLUSTER & PROGRAM PENYELIDIKAN
47
PERTANIAN DAN MAKANAN
48
SAINS GUNAAN DAN KEJURUTERAAN
49
BIOSISTEM DAN BIOTEKNOLOGI
50
PERNIAGAAN, EKONOMI DAN GOVERNANS
51
ALAM SEKITAR DAN TENAGA
52
PERHUTANAN DAN BIODIVERSITI
53
KEMANUSIAAN DAN PEMBANGUNAN NUSA BANGSA
54
SAINS DAN PENGURUSAN HALAL
55
KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP
56
SAINS MATEMATIK, INFORMASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
57
SAINS DAN TEKNOLOGI BAHAN

TADBIR URUS DANA PENYELIDIKAN KPM
58
Tadbir Urus Dana Penyelidikan KPT Tahun 2022
59
Taklimat Tadbir Urus KPM Feb 2021
60
Borang Pengesahan Pelajar Tajaan Luar
61
TAKLIMAT TADBIR URUS KPM 2020 - 15 JANUARI 2020

BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI PERINGKAT UPM
62
Bengkel Latihan Panel Penilai Peringkat UPM -Prof Luqman Chuah
63
Internal KPM Grant Assessor and The Way Forward
64
SLAID PANEL - TAKLIMAT GARIS PANDUAN BENGKEL LATIHAN PANEL
65
SLAID PANEL - KAEDAH PENILAIAN FRGS TAHUN 2020 (PROF.DR. ABDUL RASHID)
66
SLAID PANEL - ETIKA SEBAGAI PANEL PENILAI DP KPM TAHUN 2020 (PROF. DR. NORHAMIDI)

FRGS : FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME
67
Garis Panduan FRGS 2022
68
BORANG PENILAIAN FRGS
69
SENARAI SEMAK PERMOHONAN
70
BORANG LAPORAN KEMAJUAN
71
RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
72
BORANG PERLANJUTAN TEMPOH PROJEK
73
PANDUAN LENGKAP PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN DI PORTAL MYGRANTS

PRGS : PROTOTYPE RESEARCH GRANT SCHEME
74
Garis Panduan PRGS 2022
75
SENARAI SEMAK PERMOHONAN
76
RINGKASAN PERMOHONAN (UNTUK KEGUNAAN PTJ SAHAJA)
77
BORANG LAPORAN KEMAJUAN

LRGS : LONG TERM RESEARCH GRANT SCHEME
78
GARIS PANDUAN
79
BORANG LAPORAN PRESTASI (BORANG LRGS-P1(R)-PROJEK)
80
BORANG LAPORAN PRESTASI (BORANG LRGS-P1(R)-PROGRAM)
81
BORANG LAPORAN KESELURUHAN PRESTASI LRGS
82
BORANG LAPORAN PERBELANJAAN KEWANGAN LRGS
83
BORANG LAPORAN PENCAPAIAN LRGS
84
BORANG LAPORAN AKHIR LRGS

TRGS : TRANS-DICIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME
85
GARIS PANDUAN 2022
86
DOKUMEN CALL FOR PROPOSALS TAHUN 2022
87
BORANG TRGS P1(R)-PROJEK
88
BORANG TRGS P1(R)-PROGRAM
89
BORANG LAPORAN KESELURUHAN PRESTASI TRGS
90
BORANG LAPORAN PERBELANJAAN KEWANGAN TRGS
91
BORANG LAPORAN PENCAPAIAN TRGS
92
BORANG LAPORAN AKHIR TRGS

DANA PENERBITAN JURNAL
93
BORANG DANA PENERBITAN JURNAL
94
BORANG DANA SUNTINGAN ARTIKEL JURNAL (DSAJ)
95
BORANG INISIATIF PENERBITAN BERIMPAK TINGGI (IPBT)
96
CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN SEPANJANG TEMPOH PKP
97
Syarat Permohonan (IPBT)
98
Syarat Permohonan (DSAJ)
99
SYARAT BORANG DANA PENERBITAN JURNAL

Jerayawara MyRA & PRIMS Tahun 2022 (slaid)
100
MyRA
101
PRIMS - Modul Geran
102
PRIMS - Modul Penerbitan & LPPT

SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA ( NRGS )
103
BORANG LAPORAN KEMAJUAN - SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA ( NRGS )

EBC-K PROJECT APPLICATION (ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY)
104
Borang Permohonan
105
Borang Akaun
106
Plan Projek E-BCK
107
Iklan Jemputan

PRIMS
108
MANUAL SISTEM

SYNTHESIS
109
SYNTHESIS (01/2018)
110
SYNTHESIS (02/2018)
111
SYNTHESIS (03/2018)
112
SYNTHESIS (1/2019)
113
SYNTHESIS (2/2019)
114
SYNTHESIS (3/2019)
115
SYNTHESIS (1/2020) - PART 1
116
SYNTHESIS (1/2020) - PART 2

ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA (ASM)
117
GARIS PANDUAN
118
BROSUR

PROGRAM/AKTIVITI (SLAID)
119
Logical Framework Analysis (LFA) Part 1
120
Logical Framework Analysis (LFA) Part 2
121
FORUM LRGS
122
How to Apply for MOSTI Research Grants
123
HOW TO APPLY FOR MOSTI RESEARCH GRANTS: Technical Briefing and Sharing of Best Practice

NOMINATION FOR THE NIKKEI ASIA PRIZES 2019
124
PANDUAN UNTUK CALON NIKKEI ASIA PRIZES 2019
125
BORANG PENCALONAN

KULIAH TEKNOLOGI SEMPENA PROGRAM "TECHNOLOGY PREVIEW AND SHOWCASE NUCLEAR MALAYSIA" 2018
126
ATUR CARA PROGRAM TPS 2018
127
ATUR CARA KULIAH TEKNOLOGI TPS 2018
128
SURAT JEMPUTAN TECHNOLOGY TALK TPS 2018

Panggilan Proposal Penyelesaian Isu Semasa
129
Diagram Call For Proposal
130
Kertas Konsep

Buku Panduan Pengurusan Projek Berkaitan Kewangan
131
Panduan Pengurusan Projek Berkaitan Kewangan

MOSTI R&D Fund
132
Slide MESTECC R&D Fund
133
MESTECC INTERNATIONAL COLLABORATION FUND (ICF)
134
SKIM DANA R&D MOSTI RMK12

MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT INSTRUMENT (MyRA)
135
Glosari MyRA I (Pindaan 2018)
136
Glosari MyRA II (Pindaan 2018)

FELLOWSHIP
137
ASEAN- India Research Training Fellowship (AIRTF) 2019-20
138
Research Training Fellowship – Developing Countries Scientist

KOD RASMI MALAYSIA BAGI TANGGUNGJAWAB DALAM PENYELIDIKAN
139
GARIS PANDUAN

GERAN LUAR DAN ANTARABANGSA
140
BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH
141
BORANG NOTIS PENGISYTIHARAN TIADA KEPENTINGAN PERIBADI
142
TAKWIM PEMBUKAAN GERAN LUAR DAN ANTARABANGSA 2021 - 2022

PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2.0
143
GARIS PANDUAN
144
BORANG PERMOHONAN PPRN

MyPAIR-PHC HIBISCUS
145
Garis Panduan MyPAIR-PHC HIBISCUS

UNIT PEMANTAUAN
146
TAKWIM PEMANTAUAN
147
CARTA ALIR PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN
148
RINGKASAN OUTPUT KPI GERAN PUTRA

INOVASI MEMERANGI COVID-19
149
KANDUNGAN BORANG ONLINE

GARIS PANDUAN PENUBUHAN ASAS RCOE
150
KRITERIA

SENARAI PENERBIT DAN JURNAL YANG DIKELUARKAN SCOPUS
151
SENARAI JURNAL
152
SENARAI PENERBIT

SIJIL PENGECUALIAN CUKAI
153
Sijil pengesahan institut penyelidikan yang diluluskan untuk pelepasan cukai 2 kali

lain-lain dokumen
154
KANS Scientific Competition 2021
155
HARGA ISTIMEWA ENAGO UNTUK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
156
NOTIS PENGISYHTIHARAN TIADA KEPENTINGAN PERIBADI
157
Call for Application for Top Research Scientists Malaysia 2022
158
PROGRAM TAKLIMAT DAN PAMERAN PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK 2.0

SESI 2: KLINIK PENGISIAN LAPORAN PRESTASI MENERUSI MYGRANTS
159
SLAID

EKSA
160
BUKU PANDUAN EKSA
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1610
03-9769 1610
03-9769 1610
BWECLA:11:00